"Ekonomik kalkınma;
Türkiye'nin özgür, bağımsız, her zaman daha güçlü,
her zaman daha bolluklu Türkiye ülküsünün belkemiğidir."

M. Kemal Atatürk
süleyman serdar can

TOBB Delegeleri

TOBB İle Odalar Ve Borsalar Kanununun 61. Maddesi

01.06.2004 sayılı. 25479 tarihli Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Türkiye Odalar Ve Borsalar Birliği İle Odalar Ve Borsalar Kanununun 61. Maddesinde;
“Genel Kurul, oda ve borsa meclislerinin kendi üyeleri arasından dört yıl için seçecekleri delegelerden oluşur.

Genel Kurulda her oda ve borsa en az bir delege ile temsil edilir. Bu delege oda ve borsa yönetim kurulu başkanıdır. İlave delegelerin belirlenmesinde seçmen listelerinde yer alan üye sayısı ile oda ve borsaların Birliğe fiilen ödedikleri aidatlar esas alınır.”

Balıkesir Sanayi Odamızın 2012–2014 dönemi Başkanı ile seçilen toplam dört TOBB delegesi bulunmaktadır.

TOBB Delegelerimiz

İsmail UĞUR
TOBB Delegesi
Hakan ÖZDAMAR
TOBB Delegesi
Süleyman Serdar CAN
TOBB Delegesi
Cüneyt ERMİŞLER
TOBB Delegesi

TOBB Delegelerinin görevleri

MADDE 62.
a) Birlik Başkanını, Yönetim Kurulu ve Yüksek Disiplin Kurulu üyeleri ile yedeklerini seçmek.
b) İlgili delegelerce kendi aralarından oda ve borsa konseylerinin üyelerini seçmek.
c) Muhasebe ve muamelat yönetmelikleriyle, odalar ve borsalar tarafından hazırlanan hakem ve bilirkişi listelerinin düzenlenmesine ilişkin usul ve esasları gösteren yönetmelikleri onaylamak.
d) Ülkenin iktisadî durumu hakkında yönetim kurulunca hazırlanacak raporları incelemek ve onaylamak.
e) Birlik Genel Sekreterliği ve Genel Kurulun çalışma esaslarına ilişkin yönetmelikleri onaylamak.
f) Odalar ve borsalar arasında işbirliği kurmak ve bunların gelişimi için gerekli tedbir ve kararları almak.
g) Borsalarca yapılan genel düzenlemeleri onaylamak.
h) Oda ve borsaların bütçelerinin tiplerini ve bütçelerin düzenleme usullerini belirlemek.
ı) Gerekli gördüğü hallerde komisyonlar kurmak ve seçeceği komisyon marifetiyle Birlik hesaplarını denetlemek.
j) Birlik bütçesini incelemek ve karara bağlamak.
k) Ülke ekonomisine ve Birliğe üstün hizmetleri bulunanları Yönetim Kurulunun teklifi ile şeref üyesi olarak seçmek.
l) Mevzuatla verilen diğer görevleri yerine getirmek.