"Ekonomik kalkınma;
Türkiye'nin özgür, bağımsız, her zaman daha güçlü,
her zaman daha bolluklu Türkiye ülküsünün belkemiğidir."

M. Kemal Atatürk

Oda Meclisi

2013-2016 Dönemi Meclisi

IMG_5301(2)

Oda Meclisi Hakkında

Oda meclisi meslek gruplarınca 4 yıl için seçilecek üyelerden oluşur. Meslek komiteleri 5 kişiden oluşan gruplardan ikişer asıl ve yedek meclis üyesi seçilir. Meclis, kendi üyeleri arasından dört yıl için başkan ile bir başkan yardımcısı ve bir katip üye seçer.

Meclis üyeliğine seçilen gerçek kişiler ile tüzel kişilerin gerçek kişi temsilcileri, aynı faaliyet alanında bulunan odalar ve borsaların meclisleri ile 17.7.1964 tarihli ve 507 sayılı Kanuna göre kurulmuş odaların ancak birinde görev alabilirler. Oda meclisinin görevleri şunlardır:
 1. Oda yönetim kurulu ve disiplin kurulu üyelerini seçmek,
 2. Kendi üyeleri arasından Birlik genel kurulu delegelerini seçmek,
 3. Yönetim kurulu tarafından yapılacak teklifleri inceleyip karara bağlamak,
 4. Uyulması zorunlu meslekî kararlar almak,
 5. Çalışma alanları içindeki ticarî ve sınaî örf, adet ve teamülleri tespit ve ilân etmek,
 6. Aylık mizanı ve aktarma taleplerini incelemek ve onaylamak,
 7. Üyeleri arasında veya üyelerin yapmış oldukları sözleşmede yer alması halinde bu sözleşmelerle ilgili olarak çıkan ihtilafları çözmek üzere tahkim müesseseleri kurmak, mahkemeler tarafından istenecek hakem ve bilirkişi listelerini onaylamak,
 8. Odaya kayıtlı üyeler hakkında disiplin kurulu tarafından teklif edilecek cezaları karara bağlamak,
 9. Yıllık bütçe ve kesin hesapları onaylamak ve yönetim kurulunu ibra etmek, sorumluluğu görülenler hakkında takibat işlemlerini başlatmak,
 10. Taşınmaz mal almaya, satmaya, inşa, ifraz, tevhit ve rehin etmeye, ödünç para almaya, kamulaştırma yapmaya, okul ve derslik yapmaya, bu Kanun hükümleri çerçevesinde şirket ve vakıf kurmaya veya kurulu şirketlere ortak olmaya karar vermek,
 11. Oda iç yönergesini kabul etmek ve Birliğin onayına sunmak,
 12. Yönetim kurulunca odaya kayıt zorunluluğuna veya üyelerin derecelerine ilişkin olarak verilecek kararlara karşı yapılan itirazları incelemek ve kesin karara bağlamak,
 13. Mesleklere ve sorunlara göre ihtisas komisyonları ve danışma kurulları kurmak,
 14. Yurt içi ve yurt dışı sınaî, ticarî ve ekonomik kuruluşlara üye olmak ve kongrelerine delege göndermek,
 15. Tahsili imkânsızlaşan alacakların takibinden vazgeçme veya ölen, ticareti terk eden ve odaya olan aidat borçlarını, yangın, sel, deprem ve benzeri tabiî afetler gibi, iradesi dışında meydana gelen mücbir sebeplerden dolayı ödeme güçlüğü içinde olan üyelerin aidat borçlarının ve gecikme zamlarının affı ve/veya yeniden yapılandırılmaları ile oda veya üyeler adına açılacak davalar konusunda yönetim kurulundan gelen teklifleri inceleyip karara bağlamak ve gerekli gördüğünde bu yetkisini yönetim kuruluna devretmek,
 16. Oda çalışmalarına veya Türk ekonomik hayatına önemli hizmetler vermiş kimselere meclisin üye tam sayısının üçte ikisinin kararıyla şeref üyeliği vermek,
 17. İlgili mevzuatla verilen diğer görevleri yerine getirmektir.

Meclisimiz


Hakan Özdamar Hakan Özdamar
Meclis Başkanı

Hakan YARAR
Meclis Başkan Yardımcısı
Serdar ÖZÖRENCİK
Meclis Başkan Yardımcısı
Onur GÜRPINAR
Meclis Katip Üyesi
İsmail UĞUR
Meclis Üyesi
Serkan YAVUZ
Meclis Üyesi
Cüneyt ERMİŞLER
Meclis Üyesi
Mehmetçik İhsan KALAY
Meclis Üyesi
Süleyman Serdar CAN
Meclis Üyesi
Murat KAVAK
Meclis Üyesi
Bedri KURTOĞLU
Meclis Üyesi
Cevdet AVCU
Meclis Üyesi
Ahmet ÜNAL
Meclis Üyesi
Zafer TEMEL
Meclis Üyesi
Adem Cengiz MENEKŞE
Meclis Üyesi
Ahmet SUCU
Meclis Üyesi
Burhan ÖZGÜR
Meclis Üyesi
Ali ALTINTAŞ
Meclis Üyesi
Ali Can SELEN
Meclis Üyesi
Barış SAĞLAM
Meclis Üyesi
Emrah BİLCANLI
Meclis Üyesi
Hakan KAYAALP
Meclis Üyesi
Hüseyin BEKKİ
Meclis Üyesi
İsmail HATİPOĞLU
Meclis Üyesi
Kadir AKÇALI
Meclis Üyesi
Levent ŞEN
Meclis Üyesi
Mustafa ERCAN
Meclis Üyesi
Niyazi EĞİNLİOĞLU
Meclis Üyesi
Serdar ŞEN
Meclis Üyesi
Serkan NUHOĞLU
Meclis Üyesi
Yekta KOYUNOĞLU
Meclis Üyesi
İbrahim ELMAN
Meclis Üyesi
Metin GÜLTEPE
Meclis Üyesi
Pulat Oğuz AVŞAR
Meclis Üyesi


Geçmiş Dönem Meclis Başkanları sayfasına gitmek için tıklayınız…