"Ekonomik kalkınma;
Türkiye'nin özgür, bağımsız, her zaman daha güçlü,
her zaman daha bolluklu Türkiye ülküsünün belkemiğidir."

M. Kemal Atatürk

Meslek Komiteleri

Balıkesir Sanayi Odası’na üye firmalar 17 adet farklı meslek grubunda yer almaktadır. Her bir meslek grubunu temsil eden meslek komiteleri ise bu gruplar içinden seçilen 5 firma temsilcisinden oluşmaktadır. Toplam 85 firma temsilcisinden oluşan ve istişare organı olarak Oda çalışmalarının temel direğini oluşturan meslek komitelerinin başlıca görevleri aşağıdaki gibidir:
  • Oda’nın kuruluş amacına göre çalışmak, mesleğin genel menfaatlere uygun olarak gelişmesini sağlamak, meslek mensuplarının birbirleriyle ve kamuoyu ile olan ilişkilerinde dürüstlüğü ve güveni sürekli kılmak üzere meslek disiplinini ve ahlakını korumaya yönelik çalışmalar yapmak,
  • Meslek gruplarıyla ilgili konular hakkında yararlı ve gerekli görülen tedbirlerin alınmasını, ilgili araştırma ve incelemelerin yapılmasını sağlamak,
  • Mesleki konularda tetkiklerde bulunmak ve Oda Yönetimine görüş bildirmek,
  • Uyulması zorunlu mesleki kararlarının ve ticari eğilimlerin(teamül) tespiti için Oda Yönetim Kuruluna teklifte bulunmak,
  • Meslek kurallarına uymayan meslek mensupları hakkında gerekli işlemlerin yapılmasını sağlamak için Yönetim Kuruluna teklifte bulunmak.
Meslek komiteleri, yukarıda belirtilen görevleri yerine getirmek ve belirlenen konuları tartışmak üzere en az ayda bir kez toplanır. Meslek Komiteleri Ortak Toplantıları; 5174 sayılı yasa gereği Mart ve Eylül aylarında düzenlenen Odamız 17 Meslek Komite Ortak Toplantısında komite üyeleri bir araya gelmekte ve sektörel sorunların daha makro planlarda tartışılması sağlanmaktadır.