"Ekonomik kalkınma;
Türkiye'nin özgür, bağımsız, her zaman daha güçlü,
her zaman daha bolluklu Türkiye ülküsünün belkemiğidir."

M. Kemal Atatürk

Hizmet Birimleri

Genel Sekreterlik

Balıkesir Sanayi Odası Genel Sekreteri, kanun, tüzük ve Oda iç yönetmeliklerinde belirtilen ve ayrıca Oda Meclisi ve Yönetim Kurulunca verilen görevler çerçevesinde Oda’nın tüm işlerini yürüten en üst kademe yöneticisidir.

Genel Sekreter, görevlerin yerine getirilmesinde ilgili kanun, tüzük ve iç yönetmelik hükümleri ile Yönetim Kurulunca kendisine tanınan yetkileri kullanır. Oda tarafından sağlanan hizmetlerin ve yürütülen faaliyetlerin kanun ve yönetmeliklere uygun biçimde yerine getirilmesini sağlar.İbrahim Barbaroshan AYNAOĞLU
Genel Sekreter
M. Engin AKYÜZ
Genel Sekreter Yardımcısı

Genel Sekreter Yardımcıları

Genel Sekreter Yardımcıları

Genel Sekreter Yardımcıları, Genel Sekreter tarafından yapılan görev bölümü çerçevesinde kendilerine bağlı birimlerin amiri olup bu birimlerce üretilecek işlerin koordinasyonu ile her türlü denetimini ve hizmetlerin aksamadan yürütülmesini sağlar.

Genel Sekreter Yardımcıları, Genel Sekreter çeşitli nedenlerle görev başında olmadığı durumlarda Genel Sekreterliğe vekâlet ederler.

İdari ve Sicil Servisi

Bu servisimizde odamızın üyelik işlemleri, dosyalarının tutulması, izlenmesi, terkin işlemleri ile 5174 sayılı yasa gereğince istedikleri belgelerin düzenlenerek verilmesi işlerini yapmaktadır. Ayrıca Oda faaliyetlerinin basın-yayın yolu ile duyurulması, oda yayınlarının takibi toplantı ve etkinliklerinin organizasyonu çalışmaları yürütülmektedir.Servisin Başlıca Görevleri
 • Gerçek ve tüzel kişilerin Odamıza kayıt olma işlemlerini yapmak,
 • Gerçek ve tüzel kişi sanayici üyelerimizin durumlarında meydana gelen değişikliklerin tescilini yapmak
 • Çeşitli kurum ve kuruluşların üyelerimizden talep ettikleri sicil kayıtları ile ilgili bilgileri vermek ve belgelerini düzenlemek
 • Firmaların talepleri halinde sicil kayıt sureti, Faaliyet belgesi, Ticaret Sicil Tasdiknamesi, Oda Üye kimliği vermek
 • Üyelerin Bağkur Çıraklık Eğitim merkezi ve diğer kurumlar ile ilgili vermeleri gereken formları onaylamak.
 • Meslek Komite toplantıları ve bunlara ilişkin kararların kayıt ve takibini yapar meslek komite kararları uyarınca yapılması gereken çalışmaları koordine eder
 • Üyelerimizin Yurtdışı seyahatlerinde vize işlemlerinin takibini ve bunlara ilişkin düzenlenecek belgeleri tanzim eder
 • Personel mevzuatı ile ilgili oda personelin özlük, izin, sağlık vs gibi konularını Genel sekreterliğin görüşü doğrultusunda düzenlemek
 • Oda çalışmalarının yerel ve ulusal basın aracılığı ile duyurulması ve bu konudaki bültenlerin hazırlanması
 • Basında yer alan oda ile ilgili haber ve dokümanların derlenerek arşivinin tutulması ve yerel gazetelerin arşivlenmesi
 • Oda dergisinin hazırlık ve baskı işlemleri ile dağıtımın organizasyonu
 • Protokol ve diğer ilişkileri kurarak Başkanlık ve Genel Sekreterliğin talimatları doğrultusunda iştirak edilecek tören, etkinlik ve diğer faaliyetler hakkında gerekli çalışmalar yapmak
 • Odamız tarafından organize edilen toplantı, panel ve faaliyetlere ilişkin gerekli duyuru düzenleme ve organizasyonu yapmak
 • BSO dergileri dışındaki oda yayınlarının baskı ve hazırlık çalışmaları ile içerikleri konusunda gerekli çalışmaları yapmak.
Hande GENCEL BUDAKOĞLU
İdari İşler Memuru
Turgay PORTEK
Sicil Memuru
Ahmet KIPÇAK
Destek Personeli

Sanayi ve Ticaret Servisi

5174 Sayılı kanun ile Odaların yapmak zorunda olduğu işlemler ile vermek zorunda olduğu belgelerin düzenlenmesi ile izlenmesini yapmaktadır.

Servisin Başlıca Görevleri
 • İç Ticaret ve Dış Ticaret ile ilgili Odalarca tanzim edilmesi gereken belgeler ile Kapasite raporu, Dolaşım belgelerini tanzim etmek
 • Fatura tasdikleri ve rayiç fiyat araştırmaları yapmak
 • Çeşitli kurum ve kişiler tarafından talep edilen ekspertiz ve bilirkişi taleplerini yerine getirerek bu raporları tanzim eder
 • KOSGEB - TPE ilişkilerinde üyelerimize yardımcı olur
 • Yatırım Teşvik Belgelerinin müracaat, değişiklik ve kapatma işlemlerini Hazine Müsteşarlığınca verilen yetkiler doğrultusunda yapmak
 • İş makineleri tescil işlemini yürütür.