"Ekonomik kalkınma;
Türkiye'nin özgür, bağımsız, her zaman daha güçlü,
her zaman daha bolluklu Türkiye ülküsünün belkemiğidir."

M. Kemal Atatürk

Arşivlendi

DENİZ TİCARETİ GÖZETİM HİZMETLERİ YÖNETMELİK TASLAĞI

Sayın Üyemiz,

Ulaştırma, Denizcilik ve haberleşme Bakanlığından alınan bir yazıda, “Deniz Ticareti  Gözetim Hizmetleri Yönetmeliği Taslağı” hakkında görüş ve önerilerimiz talep edilmektedir.

Bilgileri Deniz Ticareti Genel Müdürlüğü internet sitesinde www.denizticareti.gov.tr duyurular bölümünüden ulaşılabilen Yönetmelik Taslağına ilişkin görüş ve önerilerinizin 07/12/2015 tarihine kadar odamıza bso@bso.org.tr adresine yazılı olarak bildirilmesi hususunda gereğini rica ederiz.

Saygılarımızla,

Devamını Oku

Türkiye – Fransa 12. Dönem Tarım Teknik Komitesi Toplantısı

Sayın Üyemiz, TOBB’dan aldığımız 21.11.2015 tarih ve 21778 sayılı yazıda, T.C. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının 18.11.2015 tarihli yazısına atfen, Türkiye-Fransa 12. Dönem Tarım Teknik Komitesi Toplantısı’nın, 16 Aralık 2015 tarihinde Paris’te gerçekleştirileceği bildirilmektedir. Bu kapsamda, söz konusu toplantı çalışmalarında kullanılmak üzere, Fransa ile ikili ilişkilerimizde gündeme getirilmesinde fayda görülen konular ve varsa sorunlara ilişkin önerilerinizin, 2 Aralık 2015 tarihine kadar Odamızın bso@bso.org.tr  adresine iletilmesi gerekmektedir. Saygılarımızla,

Devamını Oku

2016 Takvim Yılı Asgari Ücretleri

Sayın Üyemiz, İstanbul Gümrük Müşavirleri Derneğinin 17.11.2015 tarihli ve 2048/5379 – MU sayılı yazısında, 7 Ekim 2009 tarihinde yürürlüğe giren ve 4458 sayılı Gümrük Kanununda değişiklik yapan 5911 sayılı Kanunun Geçici 6. maddesinin 10. fıkrasının ” Gümrük Müşavir Derneklerince, gümrük müşavirlerinin yapacakları iş ve işlemler karşılığı alacakları asgari ücretleri gösteren ve takvim yılı bazında belirlenen Asgari Ücret tarifesi,müsteşarlıkça uygun görülerek onaylanmak suretiyle uygulaya konulur” hükmünü amir bulunduğu belirtilmektedir. Yazıda devamla, söz konusu düzenlemeye uygun olarak, 2016 takvim yılı için geçerli olmak üzere Dernek Yönetim Kurulu tarafından hazırlanmış bulunan “Gümrük Müşavirliği Asgari Ücret Tarifesi” ile “Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirliği Asgari Ücret Tarifesi” ne ilişkin olarak sivil toplum kuruluşları ile görüşmelerde bulunularak, sağlanacak mutabakat sonucunda asgari ücret tespitine ilişkin görüş ve önerilerin en geç 7 Aralık 2015 tarihine kadar Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’ na bildirmesi gerektiği bildirilmektedir. Bu çerçevede, 2016  yılı için geçerli olacak ücret tarifesinin, gümrük müşaviri ve dış ticaretle iştigal eden üyelerimiz nezdinde değerlendirilerek en geç 3 Aralık 2015 Perşembe günü mesai bitimine kadar Odamızın bso@bso.org.tr mail adresine gönderilmesi hususunda gereğini rica ederiz.

Devamını Oku

TÜKETİCİ KANUNU BAKANLIK YAZISI HK.

Sayın Üyemiz, Bilindiği üzere, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun 28.05.2014 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Kanunun ilgili hükümleri ile ilgili olarak muhtemel tüketici mağduriyetlerinin önüne geçmek amacıyla muhatapların bilgilendirilmesi ve gerekli önlemlerin alınması ihtiyacı hasıl olmuştur. buna göre, başta satıcılar olmak üzere üretici ve ithalatçıların aşağıda sayılan yükümlülüklere uygun hareket etmeleri gerekmektedir. Garanti Belgesi Yönetmeliğinin “Garanti Belgesi düzenleme zorunluluğu” başlıklı 5. maddesinin birinci fıkrasında “üretici ve ithalatçılar, tüketicilere yönelik olarak ürettikleri veya ithal ettikleri , bu yönetmeliğe ekli listede yer alan kullanılmamış mallar için garanti belgesi düzenlemek zorundadırlar. ” ve aynı maddenin ikinci fıkrasında ; “Bu Yönetmelik hükümlerine uygun olarak hazırlanacak garanti belgesinin tekemmül ettirilerek tüketiciye verilmesi ve bu yükümlülüğün yerine getirildiğinin ispatı satıcıya aittir.” hükümleri yer almaktadır. Garanti belgesinin tanımı Garanti Belgesi Yönetmeliğinin  3. maddesinde yapılmıştır. Tanım gereği satılan mallara ilişkin faturalar garanti belgesi yerine geçmemekle olup, garanti belgesinin ayrıca düzenlenmesi gerekmektedir. Diğer taraftan, garanti belgesinin tüketiciye teslim edildiğinin ispatını sağlayacak önlemlerin satıcı tarafından alınması gerekmektedir. Tanıtma ve Kullanma Kılavuzu Yönetmeliğinin “Tanıtma ve kullanma kılavuzu düzenleme zorunluluğu” başlıklı 5. maddesi gereği ; Tüketicinin kullanımına sunulan malların Türkçe tanıtma ve kullanma kılavuzuyla satılması zorunludur. Söz konusu kılavuz, üretici ve ya ithalatçı tarafından hazırlanmak ve satıcı tarafından tüketiciye verilmek zorundadır. Satıcı ayrıca bu belgenin tüketiciye tespit edildiğinin ispatıyla da yükümlüdür. Satış sonrası hizmetler Yönetmeliğinin “Servis İstasyonlarının sorumlulukları” başlıklı 10. maddesinin dördüncü fıkrası gereği ; “Kullanım ömrü süresince malın yetkili servis istasyonlarındaki bakım ve onarım süresi azami tamir süresini geçemez. Bu süre, garanti süresi içerisinde mala ilişkin arızanın yetkili servisi istasyonuna veya satıcıya bildirimi tarihinde, garanti süresi dışında ise malın yetkili servis istasyonuna teslim Tüketici arıza bildirimini; telefon, faks, e-posta, iadeli taahhütlü mektup ve benzeri bir yolla yapabilir. Uyuşmazlık halinde bildirime ilişkin ispat yükümlülüğü tüketiciye aittir. ” Aynı yönetmeliğin “Üreticinin , ithalatçının ve satıcının sorumluluğu ” başlıklı 14. maddesinin yedinci fıkrasında, “Garanti süresi içerisinde arızalı malın satıcıya teslim edilmesi halinde satıcının, teslim edilen arızalı mallar ile ilgili olarak malın teslim alındığına dair bir belge düzenlemesi zorunludur. Bu belgede yönetmeliğin 11. maddesinin birinci fıkrasında belirtilen hususlar yer alır.” şeklinde ifade edilmiştir. Ayrıca Yönetmeliğin aynı maddesinin dördüncü fıkrasında garanti süresi içerisinde yetkili servis istasyonuna teslim edilen arıza mallar için ; ” Malın garanti süresi içerisinde yetkili servis istasyonuna veya satıcıya tesliminden itibaren arızanın 10 iş günü içerisinde giderilmemesi halinde, üretici veya ithalatçının; malın tamiri tamamlanıncaya kadar, benzer özeliklere sahip başka bir malı tüketicinin kullanımına tahsis etmesi zorunludur.Benzer özelliklere sahip başka bir malın tüketici tarafından istenmemesi halinde üretici veya ithalatçılar bu yükümlülükten kurtulur. Buna ilişkin ispat yükümlülüğü üretici veya ithalatçıya aittir. ” hükmüne yer verilmiştir. Bu  çerçevede; satıcıların, üreticilerin ve ithalatçıların bu yükümlülüklere uygun hareket etmeleri ve anlaşmazlık halinde söz konusu mevzuat hükümlerine uygun hareket edildiği ispat etmek için gerekli önlemleri almaları gerekmektedir.  

Devamını Oku