"Ekonomik kalkınma;
Türkiye'nin özgür, bağımsız, her zaman daha güçlü,
her zaman daha bolluklu Türkiye ülküsünün belkemiğidir."

M. Kemal Atatürk

Arşivlendi

SIAL MIDDLE EAST 2015 FUARI

Sayın Üyemiz,

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB)’dan Odamıza gönderilen yazıda;

Birleşik Arap Emirlikleri ve çevre ülkelerinin ülkemiz gıda ihracatı için taşıdığı önem doğrultusunda, her yıl Birleşik Arap Emirlikleri’nin Abu Dhabi Emirliği’nde düzenlenen SIAL Middle East Gıda Ürünleri ve Teknolojileri Fuarı Türkiye milli iştirakinin 2010 yılından itibaren İstanbul Ticaret Odası tarafından organize edildiği, söz konusu Fuar’ın bu yıl 7-9 Aralık tarihleri arasında gerçekleştirileceği bildirilmektedir. Söz konusu Fuar ile ilgili başvuru formu ve detaylı bilgi ekte yer almaktadır.

Fuar’a katılmak isteyen üyelerimizin başvuru formunu doldurarak İstanbul Ticaret Odası ile temasa geçmeleri gerekmektedir. Bilgilerinize sunarız. Saygılarımla,

Devamını Oku

24/10/2013 tarih ve 28801 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan Tehlikeli Maddelerin Karayoluyla Taşınması Hakkında Yönetmeliğin,”Yetki Belgesi Sahibi Olma Zorunluluğu” hakkında

Sayın Üyemiz; Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinden alınan 26.06.2015 tarihli ve 0441/12384 sayılı yazıda; Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı’ndan (UDHB) alınan bir yazıda;

  • 24/10/2013 tarih ve 28801 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan Tehlikeli Maddelerin Karayoluyla Taşınması Hakkında Yönetmeliğin,”Yetki Belgesi Sahibi Olma Zorunluluğu” başlığı altındaki 6 ncı maddesinin üçüncü fıkrasına göre, tehlikeli maddelerin karayoluyla taşımacılığı alanında faaliyet gösteren ve bir takvim yılı içerisinde net elli ton ve üstü miktarlarda işlem yapan dolduran, paketleyen, yükleyen alıcı, boşaltan ve tank-konteyner/taşınabilir-tank işletmecisi faaliyetlerinden biri veya birden fazlası faaliyet konulan ile iştigal eden işletmecileri kayıt altına almak ve işletmecilerin Yönetmeliğin 10, 11, 12, 13, 16, 17 ve 18 inci maddesinde yer alan sorumluluk ve yükümlülüklerinin yerine getirilip getirilmediğinin tespit edilmesi amacıyla, işletmecileri”Tehlikeli Madde Faaliyet Belgesi (TMFB)” ile belgelendirmek için “Tehlikeli Madde Faaliyet Belgesi Düzenlemesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönerge” hazırlanarak 10/04/2014 tarihli ve 15341 sayılı Bakanlık Makamının Olur’u ile yayımlanarak yürürlüğe girdiği,
  • Bahsi geçen Yönerge kapsamında “Tehlikeli Madde Faaliyet Belgesi (TMFB)” ile belgelendirme işleminin; işletmecilerin faaliyet konularına göre en az bir veya daha fazla alanlar için, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığının Bölge Müdürlüklerince yürütüldüğü,
  • Ancak, yapılan incelemelerde bir kısmı işletmelerin “Alıcı” adı altında tek bir faaliyet için TMFB  aldığı anlaşılmış olup bu işletmelerin ilgili Yönetmelik kapsamında kalan maddeleri doldurma, ambalajlama, yükleme ve boşaltma gibi diğer faaliyetlerden en az birini veya daha fazlasını icra ettikleri tespit edildiği,
  • Bu kapsamda, ilgili Yönetmeliğin Tanımlar başlığı altındaki 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendindeki “Alıcı: Taşıma evrakı, sevk irsaliyesi veya taşıma senedinde belirtilen eşyanın teslim edileceği işletmeciyi,” tanımı ile aynı Yönetmeliğin 16 ncı maddesindeki alıcı yükümlülüklerinin birlikte değerlendirildiğinde; alıcının taşıma evrakında göre taraflardan biri olarak, gönderilen tehlikeli maddenin kabulünden sorumlu taraf olması ve alıcının gönderilen bu tehlikeli maddeyi taşıttan, konteynerden vb. araçlardan paketli veya dökme olarak boşaltarak kabul ederken, aynı zamanda Yönetmeliğin 17 nci maddesindeki boşaltan yükümlülüklerinin kapsamındaki boşaltma yükümlülüğünü de yerine getirmiş olduklarından dolayı, bu durumdaki işletmecilere TMFB’si düzenlenirken “alıcı” faaliyeti ile birlikte “boşaltan” faaliyetini de gösterir bir şekilde en az iki TMFB düzenlenmesi gerekmekte olduğu aksi halde yapılacak denetimlerde idari yaptırımlar uygulanacağı belirtilmektedir. Söz konusu idari yaptırımlarla karşı karşıya kalmamak için söz konusu durumdaki firmaların UDHB Bölge Müdürlüklerine başvurmaksureti ile ilgili Yönetmelik ve Yönerge kapsamında gösterdikleri faaliyetleri gözden geçirerek “alıcı” olarak aldıkları TMFB’lerine “Boşaltan” ifadesinin işletmek suretiyle ücretsiz olarak yeniletmelerinin gerektiği,
  • Ayrıca, UDHB Bölge Müdürlüklerince alıcı+tank-konteyner/taşınabilir-tank işletmecisi adı  altında TMFB’si talebinde bulunan işletmecilere, bundan sonra alıcı + boşaltan + tank-konteyner/taşınabilir-tank işletmecisi olarak TMFB düzenlenmesi gerektiği,
  • Sadece   tank-konteyner/taşınabilir-tank   işletmecisi   için   TMFB   talebinde   bulunan işletmecilerin taleplerinin ise, talep sahiplerinin tank-konteyner/taşınabilir tank işletmecisi olup olmadıklarının her üç başvurudan birinin yerinde incelenerek Yönetmeliği 18 inci maddesi kapsamında işletmecinin tank-konteyner/taşınabilir-tank işletmecisi olduğunun tespit edilmesini müteakip, talep sahiplerine TMFB düzenlenebileceği, belirtilmektedir.

Üyelerimizin bilgilerine sunulur. Saygılarımızla.

Devamını Oku

İhracatta Kullanılan Ahşap Ambalaj Malzemeleri hk.

Sayın Üyemiz, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından alınan 12.06.2015 tarihli ve 22789349-320.03.03-21051 sayılı yazıda, ihraç ürünleri ambalajlamada kullanılan ahşap malzemelerin uluslararası mevzuata uygun olmamaları sebebiyle 2015 yılı Nisan ve Mayıs aylarına ait 18 adet bildirim alındığı belirtilmiştir. Alınan bildirimlerin büyük bir kısmının bitkisel veya hayvansal ürünler dışındaki ürünlerin ihracatında kullanılan ahşap ambalaj malzemeleri için olduğu ifade edilmiştir. Yazıda, söz konusu ihracatta kullanılan ahşap ambalaj malzemelerinin 04.12.2011 tarihli ve 28132 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan Ahşap Ambalaj Malzemelerinin Isıl İşleme Tabi Tutulması ve İşaretlenmesine Dair Yönetmelik hükümlerine göre işleme tabi tutulmuş ve uluslararası mevzuat gerekliliklerine göre (ISPM15)işaretlenmiş olması gerektiği belirtilmiştir. Yazıda devamla, Avrupa Birliği(AB) ve diğer ülkelerden alınan bu bildirimlerin elektronik sistem üzerinden diğer ülkelerden alınan bu bildirimlerin elektronik sistem üzerinden diğer ülkeler tarafından da görülebildiği, bu nedenle ülkemizin bu alandaki imajının zedelendiği vurgulanmıştır. AB üyesi ve ya diğer ülkeler tarafından ülkemiz menşeli ürünlere ilave tedbirler getirilmemesini teminen ihracatta kullanılan ahşap ambalaj malzemelerinin uluslararası mevzuata uygun olması ve ihracatçıların azami itina göstermeleri hususu dile getirilmiştir. Bilgilerinize sunarız. Saygılarımızla,  

Devamını Oku

Sayın Üyemiz,

Emek İnşaat ve İşletme A.Ş. Genel Müdürlüğü’nden alınan bir yazıda, T.C. Sosyal Güvenlik Kurumu, Türk Kızılay Derneği, Türk Hava Yolları ve Atatürk Orman Çiftliği iştiraki olan Emek İnşaat ve İşletme A.Ş. tarafından, yazının ekinde ayrıntıları verilen gayrimenkullerin Atatürk Bulvarı No:227 Kavaklıdere/ Ankara adresinde yapılacak ihale ile satılacağı bildirilmektedir.

İhale şartnamesi ve ayrıntılı bilgi www.emekinsaat.com.tr web adresinde ulaşılabilmektedir.

Bilgilerinize sunarız.

ekli liste

Devamını Oku

5. Uluslararası Elektrik Elektronik Sanayi ve Aydınlatma Üzerine

Değerli üyemiz;

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinden  gelen 19.06.2015 tarihli yazıya istinaden  16-18 Eylül 2015 tarihleri arasında Arjantin’in Buenos Aires eyaletinde, Latin Amerika’nın elektrik, elektronik ve aydınlatma sektörünün  en Önemli uluslararası etkinliği olan 5. Uluslararası Elektrik, Elektronik Sanayi ve Aydınlatma Yuvarlak Masa Toplantıları ve Biel LIGHT+BUILDING Buenos Aires 2015 Fuarının düzenleneceği bildirilmektedir.

Fuar organizasyonu kapsamında düzenlenecek yuvarlak masa toplantılarında, Buenos Aires elektrik enerjisi piyasasına ait en yeni ürün ve hizmetleri ve bu alandaki en güncel akademik gelişmeleri geniş, bir yelpazeden sunacak olan dünya çapında profesyonellerle bir araya gelme imkanından  bahsedilmektedir. Bu kapsamda, söz konusu yuvarlak masa toplantılarında ve Fuara ilişkin katılım formu, ve detaylara Birliğimiz  web sitesi (www.tobb.org.tr) sağ panelinde “Hizmetler” başlığı altındaki “Uluslararası İş imkanları/Yurtdışı Etkinlikler” bölümünden ulaşılmaktadır.

Katılmayı arzu eden kurum ve kuruluşlarının katılım formunu doldurarak, “Word” dosyası formatında en geç 31 Temmuz 2015 tarihine kadar mortac@.mecon.gob.ar ve asereno@mecon.gob.ar adreslerine iletmeleri gerekmektedir.

Devamını Oku