"Ekonomik kalkınma;
Türkiye'nin özgür, bağımsız, her zaman daha güçlü,
her zaman daha bolluklu Türkiye ülküsünün belkemiğidir."

M. Kemal Atatürk

Arşivlendi

PANKOBİRLİK 2015 YILI İLKBAHAR BİRİNCİ DÖNEM MALZEME ALIMLARI HK.

Pankobirlik’ den odamıza detay listesi gönderilen malzemeler Ticari ve Teknik Şartnamelerde belirtilen esaslar uyarınca satın alınacak olup, şartname bedelleri, her malzeme için ayrı ayrı hesaplanarak aşağıda belirtilen banka hesap numaralarından birine yatırılarak dekont sureti teklif mektubuna eklenerek müracaat yapılacaktır. Firmaların teklif verirken sevk öncesi ödemeli, peşin (7 gün) , 30 gün, 60 gün, 90 gün ve 120 gün ödeme opsiyonuna göre ayrı ayrı fiyat teklifi vermesi gerekmektedir. pulluk, tarla-bahçe pulverizatörü/atomizörü, süt sağım makinesi, mibzer (ekim makinesi), ara çapa makineleri, yağmurlama, damla sulama boru ve aksesuarları, filtre sistemlerine ve pvc temiz su ile sondaj boruları ve santrifüj pompalara ödeme opsiyonlu teklif veren firmalar, tekliflerini excel tablosuna göre hazırlayarak teklif mektubu yanında ayrıca CD ile göndermeleri gerekmektedir. Teklifler kapalı zarf ile gönderilecektir. Zarfların züerine mutlak suretle ” 2015 Yılı İlkbahar 1. Dönem Malzeme İhalesi Fiyat Teklifidir.” ibaresi yazılacaktır. Verilecek fiyat tekliflerinde gerçekçi rakamlara yer verilmesi, minimum fiyatlı tekliflerin hazırlanması konusunda gerekli hassasiyetin gösterilmesi gerekmeektedir. Malzeme listesi ve teknik şartnameler odamızdan temin edilebilir.   Banka Hesap Numaraları Garanti Bankası A.Ş. Ankara Şube TR340006200017000006299506 T.C. Ziraat Bankası A.Ş. Ankara Kamu Kurumsal ŞubeTR790001001745345728035026 T.İş Bankası A.Ş. Ankara Yenişehir Şube TR 86000640000014284218124

Devamını Oku

Sanayi Sicil Kayıtları

Bilim, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğünden alınan yazıda 02.08.2013 tarih ve 28726 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanarak yürürlüğe girmiş olan “6495 sayılı Bazı Kanun ve Kanın Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına dair kanunun ikşnc maddesi ile 6948 sayılı Sanayi Sicil  Kanununa geçici madde eklenerek; “yasal süresi içinde sanayi sicil kaydını gerçekleştirmemiş olan işletmelerin , 31/12/2014 tarihine kadar kayıtlarını gerçekleştirmeleri durumunda süre aşımından dolayı idari para cezası uygulanmayacağı ” hükmü getirildiği bildirilmiştir. Bunun yanısıra , 25 Ekim 2014 tarih ve 29156 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 2014/11 nolu Sanayi Sicil Tebliğine göre mikro ölçekli  (on kişiden az yıllık çalışan istihdam eden ve yıllık net satış hasılatı veya mali bilançosundan herhangi biri bir milyon Türk Lirasını aşmayan) işletmeler için kapasite raporu alma zorunluluğu kaldırılmış olup kapasite raporu yerine, ekspertiz raporu nüshası veya onaylı firma beyanı verme seçeneği sunulmuştur. Sanayi Siciline kayıt için; Kanun kapsamına giren işletmeler; http://sanayisicil.sanayi.gov.tr adresinden kullanıcı adı ve şifre alınarak elektronik ortamda başvuru yapılması gerekmektedir. Başvuruda bulunan işletme; içeriği Bakanlık tarafından belirlenen beyannameyi, müracaat tarihinden bir önceki yılda faaliyette bulunmuş ise, yıllık işletme cetvelini ve anket formunu elektronik ortamda eksiksiz ve doğru olarak doldurduktan sonra; – Mikro (on kişiden az yıllık çalışan istihdam eden ve yıllık net satış hasılatı veya mali bilançosundan herhangi biri bir milyon Türk Lirasını aşmayan) işletmeler: Ekspertiz raporu nüshası veya onaylı firma beyanı, Ticaret Sicil Gazetesi/Esnaf Sicil Gazetesi nüshasını –  Küçük, orta ve büyük işletmeler ise: Kapasite Raporu, Ticaret Sicil Gazetesi/Esnaf Sicil Gazetesi nüshasını bir dilekçe ekinde Bilim, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğümüze vermesi gerekmektedir. Bu nedenle, sanayi siciline kayıt yaptırmayan sanayi işletmeleri idari para cezasına maruz kalmamaları için 31.12.2014 tarihine kadar; http://sanayisicil.sanayi.gov.tr adresinden kullanıcı adı ve şifre alınarak elektronik ortamda başvuru yapıldıktan sonra gerekli belgeler ile Müdürlüğümüze müracaat edilerek kayıt yaptırmaları zorunludur.  Bu tarihten sonra da Sanayi Siciline kayıt yaptırmak zorunlu olup, 6948 sayılı Kanun gereği idari para cezası da kesilerek Sanayi Siciline kayıt yapılacaktır. Konu hakkında daha detaylı bilgi,  İl Müdürlüğümüzün 0.266.243 02 52  numaralı telefon hatlarından alınabilir. Kamuoyunun bilgisine önemle duyurulur. .

Devamını Oku

Kosova Ticaret ve Yatırım Heyeti ile Toplantı

Kosova Türkiye Ticaret Odası (KTTO), Kosova Ekonomi Odası (OEK) ve Kosova’daki Amerikan Ticaret Odası (Amcham) işbirliğinde 26 – 29 Kasım 2014 tarihleri arasında bir iş heyeti ile birlikte Türkiye’ye bir ziyaret gerçekleştirmeyi planlamaktadır.

Bu kapsamda, 27 Kasım 2014 tarihinde TOBB Sosyal Tesisler 1- 2 – 3 – nolu salonlarında Kosova Ticaret ve Yatırım Heyeti ile bir toplantı gerçekleştirilecektir. Toplantının ardından ise, arzu eden firmalarımız, katılımcı Kosovalı firmalar ile ikili görüşmeler gerçekleştirecektir. Kosova tarafından katılacak ithalatçı pozisyonundaki firmalar, ikili iş görüşmeleri çerçevesinde firmalarımızın ihracatlarının geliştirilmesi ve yatırım fırsatları sunması açısından önemlidir. Bu bakımdan söz konusu görüşmelerin Türk firmalarımıza fayda sağlayacağı öngörülmektedir.

Kosova’dan katılım sağlanması beklenen firmaların listesi ve faaliyet alanlarına dair bilgiler http://www.tobb.org.tr  web sitesinin ‘Hizmetler/Uluslararası İş İmkanları – Yurt içi Etkinlikler’ bölümünde yer almaktadır. Söz konusu etkinliğin programı TOBB’un web sitesinde bilahare duyurulacaktır.

İkili görüşme gerçekleştirecek firmalarımızın, görüşme gerçekleştirmek istedikleri Kosovalı firmayı belirtip, ekte ve http://www.tobb.org.tr web sitesinde yer alan katılım formunu eksiksiz bir şekilde doldurarak TOBB’a e-mail yoluyla gülsen.kocabas@tobb.org.tr iletmeleri gerekmektedir. İkili görüşme listesi, ulaşan e-posta sırasına göre oluşturulacağı hususunu bilgilerinize sunarız.

EK: Katılım formu.

Devamını Oku

DTÖ Kamu Alımları Anlaşması

TOBB’nin 14.11.2014 tarihli ve 0412/21601 sayılı yazısında , 1996 yılında yürürlüğe giren ve 2014 yılı Eylül ayı itibarıyla 15 (AB ülkeleri ayrı ayrı sayıldığında 43) ülkenin taraf olduğu Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) Kamu Alımları Anlaşması’nın (KAA) taraf devletlerin taahhüt listelerinde belirtmiş oldukları kamu kuramlarının eşik değerler üzerindeki kamu alımları için uygulandığı belirtilmiştir. DTÖ Kamu Alımları Komitesi’nin Ekim ayı sonunda gerçekleştirilen toplantısında yaşanan son gelişme ile Yeni Zelanda ve Karadağ’ın DTÖ Kamu Alımları Anlaşması’na katılımlarının kabul edildiği belirtilmiştir. Anılan ülkelerin Kamu Alımları Anlaşması’nın 44. ve 45. taraf ülkeleri olacağı ifade edilmiştir.

         Yazıda, Anlaşma’nın ihtiyaçlar doğrultusunda üye ülkelerin katkılarıyla gözden geçirildiği ve yeni metnin 2014 yılında yürürlüğe girdiği belirtilmiştir. Yeni metinde kamu kurumlan kapsamında genişleme yapıldığı, gelişme yolundaki ülkeler için güçlendirilmiş özel ve lehte hükümleri bulunduğu, e-ticaret başta olmak üzere, yeni teknolojik gelişmelerle ortaya çıkan imkânların metne yansıtılmış olduğundan bahsedilmiştir. Ayrıca, yeni metinde iyi yönetişime (çıkar çatışmalarının ve yolsuzluğun önlenmesi gibi) ilişkin hükümlerin eklendiği, bazı ayrımcı uygulamaların (off-set, menşe kurallarında ayrımcılık gibi) açıkça yasaklandığı ve Anlaşmaya katılım sürecinin kolaylaştırılması yönünde tadilatlar yapıldığının gözlemlendiği de vurgulanmıştır.

        Diğer taraftan, hâlihazırda Rusya, Hindistan, Endonezya, Malezya ve ülkemizin dâhil olduğu 28 ülke KAA’yı gözlemci olarak takip ettiği ve anlaşmaya çoğunlukla gelişmekte olan ülkelerin taraf olma niyetinde olduğunun görüldüğü değerlendirilmiştir.

        Yazıda, gerek Avrupa Birliği ve diğer ülkelerle ikili ilişkiler gerek Serbest Ticaret Anlaşmaları kapsamında kamu alımları konusunun sıklıkla ülkemizin gündemine geldiği ve bu çerçevede, ülkemizin DTÖ Kamu Alımları Anlaşması’na taraf olma hususunu değerlendirmek durumunda olduğunun düşünüldüğü ifade edilmiştir.

        Yazıda devamla, kısa ve orta vadede, kamu alımlarında ülkemiz tedarikçilerine sağlanan avantajlar nedeniyle Anlaşmaya taraf olunması konusunda özel sektör kuruluşları değerlendirmelerinin katkı sağlayacağı düşünülmüş olup, bu noktadan hareketle kamu alımları konusuna ilişkin farkındalığın arttırılması ve özel sektör kuruluşlarının görüşlerinin temin edilmesi amacıyla Bakanlıkları tarafından bir anket hazırlandığı belirtilmiştir.

        Ekonomi Bakanlığı’nın internet sitesi ( www.ekonomi.gov.tr ) “Duyurular” kısmında yayınlanmış olup http://www.ekonomi.gov.tr/anketgenel/  adresinden anket çalışmasına ulaşılabilinmektedir.

        Bilgilerinize sunarız.

Devamını Oku

KARADAĞ –TÜRKİYE ARASINDAKİ İLİŞKİLER

Ekonomi Bakanlığı’nın bir yazısına atfen Odalar Birliği’nden alınan yazıda, 27-29 Kasım 2014 tarihinde Podgorica’da, Türkiye-Karadağ Karma Ekonomik Komisyonu (KEK) 3. Dönem Toplantısı’nın gerçekleştirileceği belirtilmiştir.

Bu kapsamda Karadağ ile ülkemiz arasındaki ticari ve ekonomik ilişkilerin geliştirilmesi ve arttırılmasına yönelik görüş istenmiştir. Bu konuda görüş bildirmek isteyen üyelerimizin 17 Kasım 2014 tarihine kadar Odamız bso@bso.org.tr  e-posta adresine başvurmaları gerekmektedir.

Devamını Oku